گروههاي آموزشي فني و حرفه اي > امور زراعی - باغی
دوشنبه , 29 مهر 1393
 
گروه آموزشی امور زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .