گروههاي آموزشي فني و حرفه اي > امور زراعی - باغی
دوشنبه , 9 شهريور 1394
 
گروه آموزشی امور زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .