|  ورود به سايت
گروه های درسی دوره اول متوسطه کمينه
چاپ  
پایگاه های کیفیت بخشی دروس دوره اول متوسطه کمينه
چاپ  
آمار بازدید کمينه
چاپ  
  کمينه
چاپ  
برنامه حضور مدير اجرايي گروههاي درسی دوره اول متوسطه کمينه
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
علی پورابراهیممدیر اجرایی 09144191715 - 0411-5572167 شنبه تا پنجشنبه
چاپ  
مهلت ارسال عملکردسالانه گروههای درسی کمينه
چاپ  
نامه اصلاحیه بارم بندی ریاضی پایه هفتم کمينه
چاپ  
بارم بندی و جدول ارزشیابی دروس پایه هفتم کمينه
چاپ  
فراخوان ها و مسابقات دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 93-92 کمينه
چاپ  
جدول سطوح حیطه های شناختی کمينه
چاپ  
مشخصات اعضای گروه های درسی دوره اول متوسطه 93-92 کمينه
چاپ  
برنامه سالانه گروههای درسی 93-92 کمينه
چاپ  
نقد و بررسی کتاب ازنظرعناصر برنامه درسی کمينه
چاپ