گروههاي آموزشي كاردانش > بهداشت و ایمنی کار
چهارشنبه , 13 خرداد 1394
اول ایمنی بعد کار ....................................................................حضرت علی (ع): میوه کوتاهی کردن پشیمانی است، و میوه دور اندیشی سلامتی است .