گروههاي آموزشي كاردانش > بهداشت و ایمنی کار
شنبه , 5 ارديبهشت 1394
اول ایمنی بعد کار ....................................................................حضرت علی (ع): میوه کوتاهی کردن پشیمانی است، و میوه دور اندیشی سلامتی است .