گروههاي آموزشي كاردانش > بهداشت و ایمنی کار
جمعه , 16 اسفند 1393
اول ایمنی بعد کار ....................................................................حضرت علی (ع): میوه کوتاهی کردن پشیمانی است، و میوه دور اندیشی سلامتی است .