گروههاي آموزشي كاردانش > قانون کار
دوشنبه , 2 دي 1393
معرفی اعضائ گروه

 

سرگروه:هاجر قربانی روز حضور :سه شنبه 09369831503 gorbani150@gmail.com
عضو گروه:رضاجعفرپور روز حضور:سه شنبه 09144018210

re1392za@gmail.com

عکس

گروه قانون کار استان آذربایجان شرقی

كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .