گروههاي آموزشي كاردانش > قانون کار
چهارشنبه , 10 مهر 1393
 

گروه قانون کار استان آذربایجان شرقی

معرفی اعضائ گروه

 

سرگروه:هاجر قربانی روز حضور :4شنبه 09369831503 gorbani150@gmail.com
عضو گروه:رضاجعفرپور روز حضور:4شنبه 09144018210

re1392za@gmail.com

كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .